• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

Regulamin opracowano na podstawie:

1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o  systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami);

2.Statutu L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosa w Warszawie .

Biblioteka składa się z :

 • wypożyczalni
 • czytelni i pracowni multimedialnej
 • magazynu

oraz służy realizacji potrzeb i zadań dydaktyczno- wychowawczych uczniów, nauczycieli                          i pracowników Szkoły - zgodnie ze statutem L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosa w Warszawie              

 

 • 1. Cele i zadania.

 

 • Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:
  • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  • pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,
  • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
  • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia,
  • może być wykorzystywana przez nauczycieli szkół jako pracownia dydaktyczna.
 • Funkcje biblioteki:
 • kształcąca poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

- przysposabianie ich do samokształcenia,

- aktywne uczestniczenie w realizacji  ścieżki edukacyjnej Edukacja czytelnicza i medialna,

- tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

- kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,

- wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego.

 • opiekuńcza poprzez:

- rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,

- wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

- wspomaganie działań szkoły w realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,

- otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

- wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej.

 • kulturalna poprzez:

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

- wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.

 • Do zadań biblioteki szkolnej należy:
 1. Popularyzacja nowości wydawniczych,
 2. Analiza czytelnictwa uczniów przygotowywana dla uczniów Zespołu Szkół,
 3. Sprawozdawczość z funkcjonowania biblioteki szkolnej
 4. Komputeryzacja biblioteki w oparciu o program MOL,              
 5. Wystawki tematyczne i okolicznościowe,
 6. Renowacja i konserwacja księgozbioru.
 • 2. Zbiory.

 

 • Biblioteka Szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.
 • Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:
 • dokumenty piśmiennicze:
  • wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne, teksty źródłowe itp.),
  • podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
  • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
  • lektury uzupełniające do języka polskiego,
  • literaturę popularnonaukową i naukową,
  • wybrane pozycje z literatury pięknej,
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa,
  • czasopisma:

-  młodzieżowe,

-  specjalistyczne dotyczące specjalności nauczanych w szkole,

-  ogólnopedagogiczne,

-  popularnonaukowe,

-  społeczno-kulturalne,

-  gazety,

9)   inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania i zajęć 

      edukacyjnych (normy, literaturę firmową itp.),

10)  podstawowe wydawnictwa z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące

      pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców,

11)  publikacje nauczycieli i uczniów.

B) dokumenty niepiśmiennicze:

1) nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD ),

2) materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,

3) filmy dydaktyczne, popularnonaukowe i instruktażowe.

 • W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:
 1. Księgozbiór podręczny i zbiory wydzielone (np. słowniki, atlasy).
 2. Księgozbiór podstawowy w wypożyczalni.
 3. Czasopisma w czytelni.
 • Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym:
 1. Dział lektur według układu alfabetycznego,
 2. Literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa według UKD,
 3. Wydzielony dział literatury pięknej, młodzieżowej,
 4. Wydzielony dział dla maturzystów,
 5.  Zbiory biblioteczne opatrzone są sygnaturą oraz w przypadku nabytków bieżących kodem kreskowym,
 6. Zbiory audiowizualne ułożone są według poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym.
 • 3. Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli,

Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej wobec biblioteki.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

 

 • Dyrektor Liceum sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
  • właściwą obsadę personalną biblioteki,
  • odpowiednio wyposażone pomieszczenie biblioteki warunkujące prawidłową pracę,
  • zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki (wydatki obejmujące zakupy zbiorów i ich konserwację mogą być uzupełniane z budżetu Zespołu Szkół i Komitetu Rodzicielskiego ),
  • zarządzanie skontrum biblioteki,
  • ustalanie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem,
  • inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej,
  • zatwierdzenie rocznych planów pracy biblioteki szkolnej,
  • zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki,

9) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 • Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:
 • ocena stanu czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez nauczycieli bibliotekarzy na koniec każdego semestru,
 • formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki.
 • opiniowanie regulaminu oraz propozycji uzupełnienia zbiorów i wyposażenia biblioteki wnoszonych przez nauczycieli bibliotekarzy.
 • Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:
 • znajomość zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu,
 • współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
 • współpraca z biblioteką w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,
 • współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych,
 • współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytania u uczniów stroniących od książki i biblioteki,
 • wykrywanie przyczyn braku potrzeb czytania przez uczniów,
 • kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej,
 • pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone.
 • Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców, sponsorów i innych ofiarodawców.
 • Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy w szczególności należy:

1. Praca pedagogiczna:

 • udostępnianie zbiorów,
 • pomoc w poszukiwaniu informacji,
 • indywidualne doradztwo w doborze lektur,
 • pomoc w samokształceniu,
 • współpraca przy realizacja programu ścieżek edukacyjnych ze wszystkimi nauczycielami, a przy realizacji ścieżki czytelniczo-medialnej współpraca z wychowawcami i nauczycielami języka polskiego Zespole Szkół,
 • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze).

2. Praca wychowawcza z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów   

wychowawczego i profilaktyki .

Praca organizacyjna:

1)  gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu Szkół,

 • ewidencja i opracowanie zbiorów,
 • selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
 • organizacja warsztatu informacyjnego ,
 • wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych oraz praca w programie „Biblioteka szkolna MOL”,
 • współpraca z innymi bibliotekami.

Czas pracy biblioteki:

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie                 z organizacją roku szkolnego,

2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

3) czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem i wywieszony jest na zewnątrz biblioteki.

 

 

 • 4. Organizacja udostępniania zbiorów.
 • Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
  • uczniowie Zespołu Szkół,
  • nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół,
  • rodzice uczniów Zespołu Szkół,
  • inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Zespołu.
 • Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej .
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory do domu, w czytelni oraz do klasopracowni.
 • Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, lub w formie kompletów na lekcje na odpowiedzialność nauczyciela przedmiotu.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 • 5. Zasady korzystania z wypożyczalni.

 

 • Zbiory biblioteki udostępniane są zgodnie z organizacją roku szkolnego w godzinach pracy biblioteki szkolnej, a maturzystom do momentu podpisania karty obiegowej,
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu identyfikatora,
 • Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych,
 • Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami ( płyty CD ) na uzgodniony okres,
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu,
 • Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych,
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń),
 • Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia,
 • Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni,
 • Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej,
 • Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek),
 • Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem praw autorskich.

 

 

 

 • 6. Zasady korzystania z czytelni.

 

1.  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy pozostawić w szatni.

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

3. Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do „ Zeszytu odwiedzin 

    czytelni”.

4. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych 

     zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.

W czytelni mogą odbywać się zajęcia grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu                          z bibliotekarzem.

 • 7. Zasady korzystania z pracowni multimedialnej.

 

 • Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele Zespołu Szkół.
 • Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
 • Uczeń przed rozpoczęciem pracy z komputerem zobowiązany jest:

-  okazać identyfikator,

-  czytelnie wypełnić rubryki w zeszycie rejestrującym pracę przy komputerze: godzina      

   rozpoczęcia i zakończenia.

 • Internet w bibliotece szkolnej służy do wyszukiwania informacji o charakterze edukacyjny
 • Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
 • Nie wolno:
 • przeprowadzać konfiguracji komputerów,
 • instalować programów własnych oraz z Internetu,
 • wkładać własnych dyskietek bez uprzedniego sprawdzenia programem antywirusowym,
 • wkładać nowych dyskietek bez uprzedniego sformatowania,
 • wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo ( pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp. ) – Konstytucja RP rozdz.2, §17 pkt 3.
 • W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca lub rodzic.

9.   W pracowni komputerowej umożliwia się drukowanie i skanowanie dokumentów za           zgodą bibliotekarza.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018r.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook