REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

 

§1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły  i innych osób.

 

§2. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę uczniów z przedmiotu nauczania, promowania do klasy wyższej lub ukończenia Szkoły.

 

§3. Oceny z przedmiotów nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 

§4. Wystawiając ocenę, należy brać pod uwagę kulturę osobistą ucznia, jego umiejętność współżycia w klasie oraz respektowania ogólnie przyjętych norm moralnych, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych, przestrzeganie regulaminu Szkoły, wypełnianie

 

§5. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

§6 Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobre. Wymagania na oceny wyższe zawierają wszystkie elementy oceny wyjściowej.

 

§7. Ocenę: wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a)      ma wzorową frekwencję,

b)      reprezentuje Szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe i kulturalne itp.),

c)       przyczynia się do promowania Szkoły na zewnątrz.

 

§8. Ocenę bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

a)      aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły,

b)      opuścił nie więcej niż 7 godz. bez usprawiedliwienia w semestrze

c)       pomaga w organizacji imprez ogólnoszkolnych

 

§9. Ocenę dobre otrzymuje uczeń, który:

a)      dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

b)      nie naruszył Regulaminu Wewnętrznego L LO,

c)       nie pali tytoniu i nie stosuje innych szkodliwych dla zdrowia używek,

d)      jest koleżeński, uczestniczy w życiu klasy,

e)      wyraża się kulturalnie.

 

§10. Ocenę poprawne otrzymuje uczeń, który:

a)      opuścił w semestrze bez usprawiedliwienia co najwyżej 22 godz.,

b)      szanuje wszystkich pracowników Szkoły (nauczycieli, administracji, woźnych i innych pracowników Szkoły), kolegów,

c)       zachowuje się kulturalnie w Szkole i poza nią,

d)      szanuje sprzęt i wyposażenie Szkoły (umyślne niszczenie sprzętu może spowodować skreślenie z listy uczniów),

e)      dba o swój wygląd, czystość, ład i porządek w klasie, Szkole, otoczeniu,

f)       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów (zakaz palenia tytoniu, używania i rozpowszechniania środków odurzających, picia alkoholu),

g)      dba o honor i tradycje Szkoły,

h)      dba o piękno mowy ojczystej,

i)        nie wprowadza osób obcych (nie będących uczniami Szkoły) na teren Szkoły bez zgody wychowawcy lub dyrekcji Szkoły.

 

§11. Ocenę nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

a)      opuścił w semestrze bez usprawiedliwienia co najwyżej 30 godz.

b)      nie naruszył w sposób jaskrawy Wewnętrznego Regulaminu L LO

c)       używa wulgaryzmów

d)      zaśmieca Szkołę

e)      nie okazuje szacunku innym

f)       pali tytoń, pije i używa środków odurzających.

 

§12. Wystarczy spełnienie jednego warunku z §11. do otrzymania oceny nieodpowiednie.

 

§13. Ocenę naganne otrzymuje uczeń, który:

a)      splamił honor Szkoły,

b)      nie stosuje się do Regulaminu Wewnętrznego L LO,

c)       wszedł w konflikt z prawem,

d)      rozmyślnie niszczy mienie Szkoły.

 

§14. Wystarczy spełnienie jednego warunku z §13. do otrzymania oceny naganne.

 

§15. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji, jawnie uwzględniając opinie członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników Szkoły, a także - ocenianego ucznia oraz innych uczniów, którzy mogą wyrażać własne opinie o zachowaniu swoich kolegów .

 

§16. Uczeń, który uważa, że ocena, którą otrzymał nie oddaje w pełni jego zachowania, może swoje uwagi zgłosić wychowawcy w trakcie lekcji, na której ocena jest wystawiana.

 

§17. Ocena zachowania może zostać zmieniona w trybie opisanym w §136 ust 2 Statutu L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie.

§17.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.